Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Mga sintomas at kailan hihingi ng tulong

Ang mga sintomas ng COVID at kailan hihingi ng tulong

Alamin ang tungkol sa banayad at katamtamang mga sintomas ng COVID-19 na karaniwang maaaring gamutin sa bahay. Alamin kung paano makikilala ang mga malulubhang sintomas na mangangailangan ng medikal na atensiyon.

Pindutin ang link sa ibaba ng pahinang ito para sa listahan ng lahat ng karaniwang sintomas ng COVID-19. Kung hindi ka sigurado kung ano ang dapat gawin, gamitin ang COVID-19 Symptom Checker.


Ano ang kailangan mong malaman

Kabilang sa mga banayad na sintomas na karaniwang napamamahalaan sa bahay ay sipon, masakit na lalamunan, ubo, mga kirot at pananakit, sakit ng ulo, lagnat (mataas na temperatura) at pagkapagod.


Kung ikaw at may COVID-19 at buntis, may kronik na medikal na kondisyon o nababahala, kontakin ang iyong GP — kahit na ikaw ay may mga banayad na sintomas lamang.


Dapat mong subaybayan nang mabuti ang mga katamtamang sintomas at humingi ng medikal na payo kung lumala ang mga ito. Kabilang nito ang pangangailangang huminga nang mas malalim habang naglalakad sa paligid ng iyong tahanan, lagnat na higit sa 38℃ na hindi gumagaling sa paggamot at kahirapang bumangon sa kama.


Tanungin ang iyong sarili ng mga tanong na ito sa umaga, hapon at gabi. Nakakakuha ba ako ng sarili kong pagkain? Nakakainom ba ako ng tubig? Nakakapunta ba ako sa banyo sa normal na paraan? Nakakainom ba ako ng aking regular na medikasyon? Kung sumagot ka ng ‘hindi’ sa alinmang mga tanong na ito, tawagan ang iyong GP.


Kabilang sa mga malulubhang sintomas ang kawalan ng hininga habang nakapahinga o hindi makapagsalita ng mga pangungusap, pagkaantok at mga pananakit ng dibdib na tumatagal nang higit sa 10 minuto. Kung nakakaranas ka ng mga malulubhang sintomas, tawagan ang tripleng zero (000) para sa ambulansiya at sabihin sa sumasagot ng tawag na may COVID-19 ka.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA SINTOMAS


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080pindutin ang 8 upang makakuha ng impormasyong pangkalusugan sa iyong wika.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo