Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Mga sintomas at kailan hihingi ng tulong

Ang mga sintomas ng COVID at kailan hihingi ng tulong

Alamin ang tungkol sa banayad at katamtamang mga sintomas ng COVID-19, na karaniwang maaari mong gamutin sa bahay. Maaaring hindi alam ng ilang tao na mayroon silang COVID-19.

Pindutin ang link sa ibaba ng pahinang ito para sa listahan ng lahat ng karaniwang sintomas ng COVID-19. Kung hindi ka sigurado kung ano ang dapat gawin, gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker.


Ano ang kailangan mong malaman

Ang mga banayad na sintomas na karaniwang napamamahalaan sa bahay ay maaaring kabibilangan ng sipon, masakit na lalamunan, ubo, mga kirot at pananakit, sakit ng ulo, lagnat (mataas na temperatura) at pagkapagod.


Ang mga bakunadong tao na karaniwang malusog ay inaasahang magkaroon ng kombinasyon ng mga banayad na sintomas na ito at hindi nangangailangan ng medikal na tulong.


Ang mga sintomas sa mga bata at sanggol ay karaniwang mas banayad kaysa sa mga taong nasa hustong gulang. Ang ilang nahawaang bata ay maaaring hindi magpakita ng anumang palatandaan na may sakit sila.


Ang mga sintomas ay karaniwang tumatagal nang humigit-kumulang 5-7 araw. Maaaring magbago ang mga ito sa kabuuan ng iyong karamdaman habang ang virus ay naglalakbay sa iyong katawan.


Ang ilang mga sintomas ay maaaring magtagal, at maaaring tumagal ng ilang linggo bago mo maramdaman na sapat na mabuti na ang iyong pakiramdam upang ipagpatuloy ang mga normal na aktibidad.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA SINTOMAS


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.