Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Tài nguyên bằng tiếng Việt (Resources in Vietnamese)

Bài báo sức khỏe

Cách healthdirect có thể giúp bạn

healthdirect cung cấp thông tin miễn phí đáng tin cậy về sức khỏe và tư vấn, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.


Tìm hiểu tối đa nơi dược sĩ của quý vị

Những dược sĩ tại địa phương quý vị làm nhiều việc hơn là bán thuốc theo toa của quý vi - họ là những chuyên viên về thuốc men có bằng cấp, họ tư vấn và khuyên bảo về thuốc và săn sóc sức khoẻ tổng quát cho hàng triệu người Úc mỗi năm.


Tôi cần được săn sóc gì?

Có nhiều loại dich vụ và thông tin về săn sóc sức khỏe có sẵn tại Úc. Bài này giải thích làm cách nào để tìm đúng dịch vụ vào đúng lúc.


Vai trò của một GP

GP của quý vị (bác sĩ tổng quát, hoặc bác sĩ gia đình) thường là người đầu tiên quý vị đến gặp nếu quý vị có vấn đề sức khỏe. Họ điều hợp việc săn sóc sức khỏe cho quý vị và có thể săn sóc cho quý vị suốt đời.


Video

Last reviewed: October 2018

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Government of Western Australia, health department logo