Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Điều cần làm nếu bị nhiễm COVID

Điều cần làm nếu bị nhiễm COVID

Đối với đa số người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 họ sẽ có các triệu chứng nhẹ và có thể chữa trị ở nhà. Ngay cả khi quý vị không có triệu chứng gì, thông tin này sẽ giúp bảo vệ quý vị và người thân của mình.

Điều quan trọng là hãy báo cho tất cả những người có tiếp xúc với quý vị biết về tình trạng của mình. Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tệ hoặc quý vị lo lắng, hãy liên lạc bác sĩ của quý vị.


Những điều cần biết

Nếu bị nhiễm COVID-19, quý vị cần cách ly ngay lập tức ở nhà. Ở hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ, thời gian cách ly là 7 ngày nhưng quý vị nên vào trang mạng của bộ y tế để xem thông báo mới nhất của bộ.


Nếu có các triệu chứng nhẹ, quý vị sẽ có thể an toàn hồi phục ở nhà. Hãy theo dõi và chữa trị các triệu chứng, và làm lại xét nghiệm trước khi thời gian cách ly của quý vị kết thúc.


Thông báo cho bất cứ những ai mà quý vị đã có tiếp xúc với họ gần đây, để họ có thể theo dõi triệu chứng, kể các những người trong nhà, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.


Nếu quý vị trên 65 tuổi, có thai hoặc có bệnh kéo dài, hãy liên lạc bác sĩ gia đình (GP) hay dịch vụ y tế ở địa phương của quý vị để được lời khuyên.


Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tệ, hãy dùng công cụ Kiểm tra Triệu chứng COVID-19 để xem liệu quý vị có cần sự giúp đỡ y tế không. Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên nghiêm trọng, hãy gọi ba số 0 (000), hoặc đến khu cấp cứu của một bệnh viện.

THÔNG TIN THÊM VỀ VIỆC QUẢN LÝ COVID


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 để biết nếu cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế.

Hãy gọi Đường dây giúp đỡ về Coronavirus Quốc gia qua số 1800 020 080nhấn số 8 để có thông tin y tế bằng ngôn ngữ của quý vị.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo