Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Điều cần làm nếu bị nhiễm COVID

Điều cần làm nếu bị nhiễm COVID

Đối với đa số người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 họ sẽ có các triệu chứng nhẹ có thể chữa trị ở nhà. Ngay cả khi quý vị không có triệu chứng gì, thông tin này sẽ giúp bảo vệ quý vị và người thân của mình.

Điều quan trọng là hãy báo cho tất cả những người có tiếp xúc với quý vị biết về tình trạng của mình. Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tệ hoặc quý vị lo lắng, hãy liên lạc bác sĩ của quý vị.


Những điều cần biết

Nếu bị COVID-19, quý vị nên ở nhà cho đến khi các triệu chứng đã hết. Hãy vào trang mạng của bộ y tế của quý vị để xem thông tin mới nhất.


Nếu có các triệu chứng nhẹ, quý vị sẽ có thể an toàn hồi phục ở nhà. Hãy theo dõi và chữa trị các triệu chứng.


Một số người có thể hội đủ điều kiện để được điều trị bằng thuốc chống vi-rút. Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hay không.


Thông báo cho bất cứ những ai mà quý vị đã có tiếp xúc với họ gần đây, để họ có thể theo dõi triệu chứng, kể các những người trong nhà, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.


Nếu quý vị trên 65 tuổi, có thai hoặc có bệnh kéo dài, hãy liên lạc bác sĩ gia đình (GP) hay dịch vụ y tế ở địa phương của quý vị để được lời khuyên.


Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tệ, hãy dùng công cụ Kiểm tra Triệu chứng COVID-19 và Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để xem liệu quý vị có cần sự giúp đỡ y tế không. Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên nghiêm trọng, hãy gọi ba số 0 (000), hoặc đến khu cấp cứu của một bệnh viện.

THÔNG TIN THÊM VỀ VIỆC QUẢN LÝ COVID


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.

THÔNG TIN THÊM VỀ COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.