Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Paglilinaw sa COVID

May mga katanungan? Hanapin ang mga sagot

Maaaring mayroon kang mga katanungan habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon ng COVID-19. Maaari kang umasa sa healthdirect para sa up-to-date at pinagkakatiwalaang impormasyon sa COVID-19.

Ihanda ang iyong tahanan para sa COVID

Isang checklist kung paano i-set up ang iyong tahanan, at ano ang bibilhin, kung sakaling may isang miyembro sa iyong sambahayan na mahawa sa COVID-19

Kailan at paano magpasuri

Alamin kung sino ang dapat makakuha ng pagsusuri sa COVID-19, at kung kailangan mo ang pagsusuring RAT o PCR

Ano ang gagawin kung mayroon kang COVID

Ang mga hakbang na kailangan mong gawin kung magiging positibo ka sa pagsusuri sa COVID-19 kabilang ang contact tracing

Paano at saan mag-a-isolate

Ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-isolate at pagpapagaling mula sa COVID-19 nang ligtas sa bahay

Mga sintomas at paghingi ng tulong

Alamin ang tungkol sa banayad, katamtaman at malubhang mga sintomas ng COVID-19 at kung kailan hihingi ng medikal na payo

Paggamot ng mga sintomas sa bahay

Para sa karamihan, ang mga banayad na sintomas ng COVID-19 ay ligtas na magagamot sa bahay

Suporta para sa mga taong may COVID

Maaari kang maging karapat-dapat para sa tulong sa pagkuha ng mga mahahalagang supply at gamot na ihahatid sa iyo habang naka-isolate ka

Paggaling mula sa COVID

Alamin kung kailan ka inaasahang gumaling mula sa COVID-19 at makakabalik sa mga normal na aktibidad

Proteksiyon mula sa COVID

Paano maiiwasan ang pagkahawa sa COVID-19 kabilang ang pagbabakuna, pagsusuot ng mask at pisikal na pagdidistansiya


Gamitin ang COVID-19 Symptom Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080pindutin ang 8 upang makakuha ng impormasyong pangkalusugan sa iyong wika.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo