Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Paggamot ng mga sintomas sa bahay

Paggamot ng mga sintomas sa bahay

Ang mga taong may banayad na sakit ay karaniwang ginagamot ang kanilang mga sintomas at nagpapagaling sa bahay.

Maaari mong gamutin ang mga banayad na sintomas ng COVID-19 katulad kung paano mo gagamutin ang trangkaso. Ang pahinga ay tumutulong sa iyong katawan labanan ang mga virus at ang mga pampahupa ng pananakit na mabibili nang walang reseta ay maaaring magpaginhawa ng 'di magandang pakiramdam na dulot ng lagnat o mga kirot at pananakit.


Ano ang kailangan mong malaman

Kung ikaw ay may mga banayad na sintomas ng COVID-19, dapat kang magpahinga at manatiling umiinom nang sapat na dami ng tubig. Ang maikling panahong paggamit ng mga pampahupa ng kirot katulad ng paracetamol o ibuprofen ay maaaring magpahupa sa pananakit.


Ang mga gamot katulad ng mga antibiotic, ivermectin at hydroxychloroquine ay hindi epektibo laban sa COVID-19 at hindi aprobado para sa paggamot ng COVID-19 sa Australia.


Hindi ka dapat bumili ng anumang gamot, kabilang ang ivermectin, mula sa mga hindi na-verify na website dahil maaaring mailagay ka nito sa malalang panganib dahil sa hindi kanais-nais na mga reaksyon.


Ang mga taong may mga malulubhang sintomas ng COVID-19 ay maaaring mangailangang gamutin sa ospital gamit ang mga corticosteroid, antiviral katulad ng remdesivir at iba pang mga gamot, depende kung gaano kalubha ang mga sintomas nila.


Kung ikaw ay may anumang ikinababahala o mga katanungan tungkol sa mga gamot o kung paano gamutin ang iyong mga sintomas, kontakin ang iyong general practitioner (GP).

KARAGDAGANG IMPORMASYON SA PAGGAMOT


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.