Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Kailan at paano magpasuri

Kailan at paano magpasuri

Ang tanging maaasahang paraan para malaman kung mayroon kang COVID-19 ay ang magpasuri. Dalawang uri ng mga pagsusuri ang inirerekomenda sa Australia:

Ang mga pagsusuring polymerase chain reaction (PCR) ay ginagawa sa pamamagitan ng iyong GP o sa isang klinik. Ang mga ito ay mas eksakto, subalit ang mga resulta ay nangangailangan ng 1-3 araw bago malaman.
Ang mga Rapid Antigen Test (RATs) ay maaaring bilhin mula sa mga botika, supermarket o online. Maaari itong gawin kahit saan, kabilang ang tahanan, at malalaman ang mga resulta sa loob ng 15-20 minuto.


Ano ang kailangan mong malaman

Dapat kang magpasuri kung mayroon kang anumang mga sintomas ng COVID-19 kahit na banayad ang mga ito.


Dapat ka ring magpasuri kung itinuturing kang malapitang kontak ng taong may COVID-19.


Kung nagkaroon ka na ng COVID-19, dapat kang magpasuri kung mayroon kang bagong mga sintomas nang hindi kukulangin sa 4 na linggo matapos kang gumaling.


Isaalang-alang rin ang pagsasagawa ng isang rapid antigen test kung bibisita ka sa isang pasilidad sa pangangalaga ng matatanda, makikipagkita sa isang tao na may kronik na kondisyon o dadalo ka sa isang pagdiriwang o salu-salo.


Dapat kang magpasuri kung bahagi ito ng programa sa screening ng COVID para sa iyong paaralan o tagapag-empleyo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGSUSURI


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.