Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Suporta para sa mga taong may COVID

Suporta para sa mga taong may COVID

Kung ikaw ay nananatili sa bahay dahil ikaw ay may COVID-19 at ikaw ay mahina ang katawan o matandang Australyano na may COVID-19, may makukuha kang tulong.

Maraming pansuportang serbisyo na makakapaghatid ng mga gamot at bilihin sa iyong bahay. Makakagamit ka rin ng suporta sa kalusugang pangkaisipan.


Ano ang kailangan mong malaman

Kung mag-isa ka lang sa bahay, hilingin sa pamilya, mga kaibigan o mga kapitbahay na magdala ng mga mahahalagang supply katulad ng mga groseri at gamot.


Maaaring maihatid ng iyong lokal na parmasya ang iyong mga gamot sa iyo. Tanungin sila kung maaari nilang ibigay ang serbisyong ito.


Maaari kang mag-order ng mga bilihin online.


Ang mga pakiramdam ng pagkabalisa, pagkabagabag at pag-aalala ay normal. Maaaring makatulong ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Bilang alternatibo, makipag-usap sa iyong GP tungkol sa pag-akses sa libre o murang suporta sa kalusugang pangkaisipan.


Ang Older Persons COVID-19 Support Line ay nagbibigay ng impormasyon at suporta sa mga matatandang Australyano, kanilang mga pamilya at tagapag-alaga. Tumawag sa 1800 171 866, Lunes hanggang Biyernes, mula 8:30 am hanggang 6:00 pm.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA SUPORTA


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.