Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Proteksiyon mula sa COVID

Proteksiyon mula sa COVID

Kahit na nahawa ka na sa virus noon, maaari mong protektahan ang iyong sarili at iyong mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.

Kagaya ng maraming virus, ang pag-iwas at pagpapabakuna ang pinakamabuting paraan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Naririto ang ilang mga simpleng hakbang upang labanan ang COVID-19.


Ano ang kailangan mong malaman

Sinasanay ng mga pagbabakuna ang iyong immune system upang mabilis na makilala at patayin ang mga virus na katulad ng COVID-19. Maaari rin itong tumulong upang pigilan ka na magkasakit nang husto kung mahawaan ka man ng COVID. Ang mga booster ay nagdaragdag ng isa pang patong ng proteksiyon, na maaaring bumaba sa paglipas ng panahon.


Kahit na nagkaroon ka na ng COVID-19, dapat ka pa ring magpabakuna. Ang karamihan ay dapat maghintay ng hanggang 3 buwan bago muling makapagpabakuna pagkatapos gumaling.


Ugaliin ang mabuting kalinisan sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng iyong mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at tubig. Bilang alternatibo, gumamit ng alcohol-based na hand sanitizer. Palaging takpan ang iyong ilong at bibig ng tissue o iyong siko kung umuubo o bumabahing.


Manatiling hindi bababa sa 1.5 metro mula sa ibang tao (pisikal na pagdistansiya) at iwasan ang mga lugar na siksikan ang mga tao kung posible, dahil ang malapitang kontak ay nagdadagdag sa panganib ng transmisyon ng COVID-19.


Magsuot ng mask, lalung-lalo na kapag siksikan ang mga tao, sa mga lugar na masisikip at walang bintana o sa pampublikong transportasyon.


Iwasan ang kontak sa mga taong may sakit at kung pakiramdam mong may sakit ka, manatili sa bahay.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PROTEKSIYON


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.