Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Ihanda ang iyong tahanan para sa COVID

Paano ihahanda ang iyong tahanan para sa COVID

Kung ang isang sambahayan o miyembro ng pamilya ay nasuri na positibo para sa COVID-19 kailangan mong mag-set up ng lugar o silid kung saan puwede silang mag-isolate kung maaari.

Ang lahat ng nasa bahay ay kailangang mag-ingat agad-agad, kung kaya't mabuti na bumili ng mga gamot, mga produktong panlinis at esensiyal na bilihin nang maaga.

Narito ang ilang tip upang tulungan kang maghanda at manatiling ligtas.


Ano ang kailangan mong malaman

Ang taong may COVID-19 ay dapat may matutulugang silid na nakahiwalay, at may mabuting bentilasyon — na may akses sa isang hiwalay na banyo kung maaari.


Dahil ang mga bagay na madalas hawakan — gaya ng mga hawakan ng pinto, pindutan ng ilaw, banyo, gripo at lababo — ay kailangang linisin nang madalas, tiyaking mayroon kang sapat na disinfectant at detergent.


Mag-stock din ng mga mask, sabon, hand sanitizer, mga disposable glove, tissue at gamot na pampahupa ng pananakit tulad ng paracetamol.


Magbigay ng madaling akses sa mga tissue, mga basurahang may plastik at sabon o hand sanitizer na alcohol-based sa iyong tahanan.


Siguraduhing ang taong may COVID-19 ay may sariling pinggan, tasa, kubyertos, tuwalya, kumot at iba pang mga personal na bagay, dahil ang mga ito ay hindi dapat ipamahagi sa ibang tao sa sambahayan.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA PAGHAHANDA


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.