Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Subaybayan ang iyong mga sintomas na dulot ng COVID

Subaybayan ang iyong mga sintomas na dulot ng COVID

Karamihan ng mga tao ay kayang pamahalaan ang COVID-19 sa tahanan at maaaring walang mga sintomas o mayroon lamang banayad hanggang katamtamang mga sintomas. Subalit maaaring magbago ang mga sintomas, kung kaya't mahalaga na maunawaan kung ano ang dapat bantayan kung lumubha ang mga ito.

Dapat mong bantayan nang mabuti ang mga katamtamang sintomas at humingi ng medikal na payo kung lumala ang mga ito.


Ano ang kailangan mong malaman

Kabilang sa mga malulubhang sintomas ang kakapusan ng paghinga, kahit nagpapahinga, o hindi makapagsalita ng mga pangungusap, pagkaantok at pananakit ng dibdib na tumatagal nang higit sa 10 minuto. Kung nakakaranas ka ng mga malulubhang sintomas, tawagan ang tripleng zero (000) para sa ambulansiya at sabihin sa kawani na may COVID-19 ka.


Habang may COVID-19 ka, tanungin ang iyong sarili ng mga tanong na ito sa umaga, hapon, at gabi. Nakakakuha ba ako ng sarili kong pagkain? Nakakainom ba ako ng tubig? Nakakapunta ba ako sa banyo sa normal na paraan? Nakakainom ba ako ng aking regular na medikasyon? Kung sumagot ka ng ‘hindi’ sa alinmang mga tanong na ito, tawagan ang iyong GP.


Ang COVID-19 ay isang panrespiratoryong sakit, kung kaya't maaari mong bantayan kung lumalala ka sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong paghinga. Maaaring nabigyan ka rin ng pulse oximeter mula sa iyong GP upang suriin ang bilis ng pintig ng iyong puso at iyong mga lebel ng oxygen.


Magkaroon ng diary upang subaybayan ang iyong mga sintomas at sundin ang iyong plano sa pagkilos para sa COVID-19 kung mayroon ka nito.


Kung ikaw ay may COVID-19 at buntis, may kronik na medikal na kondisyon o nababahala, kontakin ang iyong GP o tawagan ang National Coronavirus Helpline — kahit na ikaw ay may mga banayad na sintomas lamang.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGSUSUBAYBAY


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA COVID-19


Last reviewed: July 2022

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.