Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Paano at saan mag-a-isolate

Paano mag-isolate kapag may COVID

Kung ina-isolate mo ang iyong sarili dahil nahawa ka sa COVID-19, hindi ka makakalabas sa iyong bahay — maliban para sa medikal na pangangalaga o kung sakaling may emerhensiya. Dapat kang mag-isolate ng hindi bababa sa limang araw. Puntahan ang website ng inyong departamentong pangkalusugan para sa pinakabagong impormasyon.

Subukang iwasan ang kontak sa mga miyembro ng sambahayan kung maaari.


Ano ang kailangan mong malaman

Hindi mo kailangang mag-isolate nang sarili sa iyong bahay. Kung angkop at ligtas na gawin mo ito, maaari kang manatili sa isang hotel o iba pang akomodasyon. Kailangan mo pa ring iwasan ang kontak sa ibang tao.


Kung nasa bahay, manatili sa isang lugar na hiwalay sa ibang mga miyembro ng sambahayan kung maaari. Huwag pahintulutan ang mga bisita sa iyong bahay, maliban kung para sa medikal o personal na pangangalaga.


Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan — katulad ng mga hawakan ng pinto, mga aparato at mga benchtop — gamit ang detergent at mainit-init na tubig bago mag-disinfect dahil ang dumi at dungis ay maaaring makaapekto sa husay ng disinfectant. O, gumamit ng 2-in-1 na produkto na may kapwa panlinis at pag-disinfect na katangian.


Kung nakatira ka sa isang apartment na gusali, manatili sa iyong unit. Huwag gumamit ng mga pasilidad na ginagamit ng lahat, katulad ng laundry o foyer. Kontakin ang tagapamahala ng gusali tungkol sa pagkolekta ng basura. Ang mga delivery ay dapat iwan sa labas ng iyong pinto at kukunin lamang kapag walang sinuman sa koridor.


Kapag nag-isolate nang mag-isa, humingi ng suporta, katulad ng mula sa kamag-anak o kaibigan, na regular na makikipag-ugnayan sa iyo. Subalit, hindi sila dapat bumisita maliban sa pag-iwan ng mga binili, gamot o mga supply sa labas ng iyong pinto.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAG-ISOLATE


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.