Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Ang panahon na nakakahawa ka

Panahon na nakakahawa para sa COVID-19

Maaaring iba-iba ang panahon na nakakahawa ang COVID-19 ngunit karamihan sa mga tao ay itinuturing na nakakahawa mula 48 oras bago magsimula ang kanilang mga sintomas at maaaring manatiling nakakahawa hanggang 10 araw.


Ano ang kailangan mong malaman

Ang COVID-19 ay maaaring mabilis na kumalat at mas nakakahawa kaysa sa trangkaso. Naipapasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng pag-ubo, o sa pamamagitan ng kontak sa kamay, o mga bagay na kontaminado ng virus.


Kung ikaw ay may COVID-19, dapat kang manatili sa bahay hanggang sa mawala ang iyong mga acute na sintomas.


Iwasan ang mga lugar na may mataas na tiyansa ng pagkakahawa tulad ng mga ospital at mga sentro ng pangagalaga sa mga matatanda at may mga kapansanan, nang hindi bababa sa 7 araw mula nang ikaw ay magpositibo sa pagsusuri at hanggang sa ikaw ay gumaling.


Habang mayroon kang sintomas, at hanggang sa 10 araw mula nang magsimula ang iyong mga sintomas, panatilihin ang iyong distansiya sa iba, kabilang ang mga taong may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Magsuot ng face mask kung aalis ng bahay, maghugas ng kamay, at takpan ang iyong bibig gamit ang iyong siko kung ikaw ay uubo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA PANAHON NA NAKAKAHAWA


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA COVID-19


Last reviewed: July 2022

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.