Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

COVID ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

COVID ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੱਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ Home Medicines Service (ਹੋਮ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਕੀਮ (PBS) ਵਾਲੀਆ ਦਵਾਈਆਂ COVID-19 ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।


ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਘਬਰਾਹਟ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।


ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 1800 171 866 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਕੀ COVID ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? COVID ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, COVID-19 ਲੱਛਣ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ — ਅਤੇ 8 ਦਬਾਓ


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo