Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Paggaling mula sa COVID

Ano ang gagawin kung mayroon kang COVID-19

Ang mga sintomas ng COVID at tagal ng panahon sa paggaling ay iba-iba sa bawat tao. Maaaring hindi alam ng ilang tao na mayroon silang COVID-19, habang ang iba ay kailangang gamutin sa ospital.

Sa pangkalahatan, karamihan ng mga taong may banayad na mga sintomas ay gagaling sa loob ng ilang araw — lalo na kung sila ay ganap na nabakunahan.


Ano ang kailangan mong malaman

Maaaring iba-iba ang panahon na nakakahawa ang COVID-19 ngunit karamihan sa mga tao ay itinuturing na nakakahawa mula 48 oras bago magsimula ang kanilang mga sintomas. Ang mga taong may banayad na mga sintomas ay karaniwang itinuturing na gumaling pagkatapos ng 7 araw, kapag huminto na ang kanilang mga sintomas.


Ang mga sintomas sa mga bata at sanggol ay karaniwang mas banayad kaysa sa mga taong nasa hustong gulang. Ang ilang nahawaang bata ay maaaring hindi magpakita ng anumang palatandaan na may sakit sila.


Bagama't hindi gaanong karaniwan, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga pangmatagalang problema sa kalusugan na dulot ng COVID-19 na nagpapatuloy sa loob ng 2 hanggang 8 linggo pagkatapos ng impeksyon.


Maaari kang magkaroon ng mahinang positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 pagkatapos mong gumaling, dulot ng hindi nakakahawang mga piraso ng virus sa iyong katawan. Ang mga karagdagang pagsusuri ay magkukumpirma na hindi ka na nakakahawa.


Maaari kang magsimulang mag-ehersisyo muli kung mayroon kang hindi bababa sa 7 araw na walang mga sintomas. Magsimula sa 15 minutong magaan na aktibidad katulad ng paglalakad at tingnan kung ano ang iyong nararamdaman. Kung ikaw ay may pananakit sa dibdib o mga palpitasyon nang higit sa 10 minuto, kontakin kaagad ang doktor.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGGALING


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080pindutin ang 8 upang makakuha ng impormasyong pangkalusugan sa iyong wika.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo