Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Paggaling mula sa COVID

Ano ang gagawin kung mayroon kang COVID-19

Ang tagal ng panahong kinakailangan upang gumaling mula sa COVID-19 ay maaaring iba-iba sa bawat tao.

Sa pangkalahatan, karamihan ng mga taong may banayad na mga sintomas ay gagaling sa loob ng ilang araw — lalo na kung sila ay ganap na nabakunahan.


Ano ang kailangan mong malaman

Ang mga taong may banayad na mga sintomas ay karaniwang itinuturing na gumaling pagkatapos ng 7 araw, kapag huminto na ang kanilang mga sintomas. Subalit, maaari mo pa ring maramdaman ang mga epekto ng iyong karamdaman sa loob ng ilang araw.


Unahin ang pagtulog — tayo ay nagkakaroon ng lunas at gumagaling nang husto kapag nakakakuha tayo ng maayos at mahimbing na tulog.


Huwag gumawa ng masyadong maraming bagay — subukang mag-areglo ng suporta sa mga tao upang gawin ang mga bagay katulad ng pagbili ng mga grocery, pag-aalaga sa bata at pagdala sa mga bata sa mga aktibidad ng sports. Magtrabaho mula sa bahay kung maaari, upang maiwasan ang nakakapagod na pagbibiyahe sa trabaho.


Panatilihing maraming iniinom na tubig — simple lang ito pero mahalaga, lalong-lalo na sa mas malamig na panahon kung kailan maaaring hindi ka makaramdam ng uhaw.


Kumain ng masustansiyang pagkain — kahit na hindi mo pa rin maamoy o malasahan ang iyong pagkain, isipin ang masustansiyang pagkain bilang gasolina na kailangan ng iyong katawan upang gumaling.


Ang ehersisyo ay mahalagang bahagi ng paggaling mula sa COVID-19. Karamihan ng mga taong may mga banayad na sintomas ay maaaring magsimula ng magaang aktibidad, katulad ng paglalakad, kapag mabuti na ang kanilang pakiramdam. Kung nagkaroon ka ng mga katamtamang sintomas, makipag-usap sa iyong doktor bago mag-ehersisyo muli. Kung ikaw ay may pananakit sa dibdib o mga palpitasyon nang higit sa 10 minuto, kontakin kaagad ang doktor.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGGALING


May iba pang mga tanong tungkol sa COVID? Magkaroon ng paglilinaw sa COVID


Gamitin ang COVID-19 Symptom and Antiviral Eligibility Checker upang malaman kung kailangan mong humingi ng medikal na tulong.

Tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 sa anumang oras na kailangan mo ng payo.

KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.